De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Omhoog Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Mijn reactie op de zware psychische terreur van de nieuw beoogde waarnemende burgemeester Anne Lize van der stoel die de 25ste met een ceremoniële ambtsketen in de raad het ambt zou mogen bekleden. Omdat ze niet aan waarheidsbevinding heeft gedaan uit hoofde van haar ambt, heb ik de nodige bezwaren. Dit tracht ik aan de raadsleden duidelijk te maken. middels onderstaande brief

 

Landsmeer,  20-01-2018

Beste raadsleden,

Ik wil u graag deelgenoot maken van een opmerkelijke constatering. Anne Lize van der Stoel, met haar rode jasje en witte haar, deed als waarnemend burgemeester, slechts één brief (reactie motie van wantrouwen) in de brievenbus van mijn woonadres op 19 januari 2018 omstreeks 16:30. In de mail daarna van de griffier om 16:41 is er sprake van twee brieven aan mij. Die mail heb ik gelezen en de  brieven die aan u allen in cc is verzonden behandelt ook de verdachtmaking van mijn woonadres op basis van een krantenartikel.

De waarnemend burgemeester kon ook aanbellen en aan waarheidsbevinding doen om te zien of ik er woon. Kennelijk was dat niet het plan, want de brief was al geschreven en de strategie reeds uitgezet. Ik ervaar dit als psychische terreur.

Ik ben direct naar het gemeentehuis gegaan (rond 17:00 uur) maar de burgemeester was niet meer aanwezig. Ik heb ter plaatse een brief geschreven aan de burgemeester en aldaar af gegeven voor haar.

Vervolgens hoorde ik dat Anne Lize van der Stoel zich, samen met Astrid Nienhuis, in de 3-sprong bevond. Ik toog er naar toe om het publiek ---niet beide dames---- er op te attenderen dat ze er gezamenlijk zaten en mij persoonlijk aanvielen met onware brieven. Meer niet. 

Dat Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede, daar met een opdracht zat, mocht natuurlijk niet bekend worden en Astrid zei, “nee André nee”.  Anne Lize van der Stoel, die net de opdracht had uitgevoerd, wilde ook mij het zwijgen opleggen en me laten verwijderen uit de 3-sprong. Ik was nog niet uitgesproken en voordat ik nog iets kon zeggen, meldde Anne Lize van der Stoel iets in de trant van dat ze “de politie zou roepen”. Het gesprek veranderde dus en ik zei, Ja roep de politie maar, laten ze me er maar uitzetten. Dat moet je dus niet in een kroeg roepen. Maar goed ik had de aandacht en iedereen begon zich er mee te bemoeien

Ik kom tot de volgende conclusies: De waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel

 

1.       zelfs de persoonlijke postbode functie niet goed uitvoert; ze heeft maar 1 van de twee brieven afgeleverd.

2.       doet niet aan waarheidsbevinding terwijl die mogelijkheid er was door aan te bellen op het woonadres, maar pleegt door haar handelwijze psychische terreur toe

3.       misbruikt haar toekomstige positie (ze is nog niet beëdigd waarnemend voorzitter in de raad) om me uit de 3-sprong te willen zetten en de politie erbij te halen i.p.v. mij even apart te nemen. Ik had reeds eerder om een persoonlijk gesprek gevraagd.

4.       uitgaat van een oud en achterhaald krantenartikel d.d. 6 januari jl. dat helemaal fout is geschreven en bol staat ver veronderstellingen en riooljournalistiek zonder mij eerst te raadplegen. N.a.v. dit artikel wordt mijn woonadres in twijfel getrokken, terwijl ik al sinds 08-11-17 officieel ingeschreven sta in de BRP met schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dit adres. Ik woon ook daadwerkelijk op dit adres.

5.       mijn persoonlijk en privé situatie vermengt met de politiek. Dit is al eerder gedaan door onze vorige burgemeester. Ik ben hier totaal niet van gecharmeerd. Ik word in een slecht daglicht geplaatst en zwart gemaakt op basis van onwaarheden.

 

Kortom, raadsleden, ik reageer nu vooraf en verzoek het agendapunt 2 van de raadsvergadering van 25 januari 2018 te weten;
“Overdracht ambtsketen en voorzittershamer aan waarnemend burgemeester van Landsmeer mevrouw A.L.E.C. van der Stoel”

 

Van de agenda af te voeren om verdere escalatie te voorkomen.  Mevrouw van der Stoel is een slechte keuze van de commissaris van de Koning, blijkt. En ook van de mensen die daar een voorkeur voor hebben uitgesproken bij de commissaris van de Koning.  Daarnaast, Zoals u weet,  heeft de vertrouwenscommissie het ook al helemaal aan het verkeerde einde gehad om mevrouw Nienhuis te herbenoemen. Ze had u allen beet door na de herbenoeming weg te gaan. Daaruit mag je opmaken dat men een verkeerd beeld heeft van de werkelijkheid.

 

Ik schrijf dit tevens omdat men al gauw oordeelt dat ik de zaak zou verstoren en anderen zou belasteren. Ik reageer slechts op basis van aantijgingen tegen mij persoonlijk. Het staat mij vrij mij hiertegen te verdedigen. Gelukkig kan dat in Nederland. Ik doorzie de strategie.  Ik tracht juist zwartmakerij en vervelende situaties te voorkomen

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer