De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het kan plaatsen in positief oplossingsgericht denken

Een bewustwordingsproces voor bestuurlijk Landsmeer, ALS LANDSMEER WORDT OPGEHEVEN: Amsterdam of Edam-Volendam?

De bestuurders die voor Edam-Volendam kiezen behouden hun machtspositie, maar is dat in belang van de inwoners?

Wat kiest U als Landsmeer wordt opgeheven?

Positief-Landsmeer kiest als enige partij voor de voordelen van Amsterdam
Start Omhoog Wat ging fout in de gemeente Lan 2018-2022 Wie is Andre La Fontaine voordeel Amsterdam Als je van het dorp houdt en groen Blijdebreek 2 Wegbereider

terug startpag,

 

verkort verkiezingsprog.

 

staat van dienst Andre La Fontaine

 

Voordelen Amsterdam

 

facebook positief-landsmeer

 

Blijdebreek2

 

hetze

 

vals krantenartikel

 

tegenwerking leugens nieuwe burg

 

sluiting dossier

Bijlage 3,    Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, Aanhangsel 2, beantwoording van de relevante vraag 6 op 14 september 2017.

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2016–2017 Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2708
Vragen van de leden Jasper van Dijk en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal dakloze jongeren (ingezonden 22 augustus 2017).


Antwoord van Staatssecretaris
Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 14 september 2017)

.

Vraag 6
Wat zijn de mogelijkheden voor daklozen om een briefadres te krijgen
waarmee zij worden opgenomen in de Basisregistratie Personen? Hoe
verschilt het beleid hierover per gemeente? Waarom zijn er gemeenten die
een briefadres slechts tijdelijk toewijzen en hoeveel zijn dit er?


Antwoord 6
De essentie van de Wet basisregistratie personen (BRP) en het bijhouden
daarvan is dat de overheid haar burgers kent en weet te bereiken. Dit
betekent dat een inwoner altijd ingeschreven moet zijn in de BRP op een
woonadres of op een briefadres (3). Uitgangspunt is dat iedereen ingeschreven
is op het adres waar hij/zij woont. Als er geen woonadres is, maar betrokkene
wel in Nederland verblijft, moet deze ingeschreven worden op een briefadres.
Dit betreft mensen die dakloos zijn. Een briefadres kan ook aan de orde zijn
vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bijvoorbeeld in
geval iemand verblijft in een psychiatrische instelling of bij verblijf in een
huis voor vrouwen/mannenopvang. De college’s van B&W die verantwoordelijk zijn voor de

bijhouding van de BRP moeten desnoods ambtshalve
overgaan tot inschrijven op een briefadres als de persoon daarvoor in
aanmerking komt en zelf geen aangifte doet. Zo nodig gebruikt de gemeente
haar eigen adres (of van een andere gemeentelijke instantie) als briefadres.
Ons is niet bekend dat er verschillen zijn in de uitvoering van de Participatiewet en de BRP door gemeenten.
Aan een briefadres kan in de BRP geen tijdslimiet worden gesteld, net zomin
als aan een woonadres. Wel kan de betrokken persoon van tijd tot tijd
worden gevraagd inlichtingen te geven waaruit blijkt of hij of zij nog terecht
met een briefadres in de BRP is geregistreerd. Dit valt onder de reguliere
bijhoudingstaak van de gemeenten. Om dit te kunnen, moeten gemeenten
een administratie bijhouden en aan de hand hiervan controles uitvoeren. Iets
meer dan 50.000 inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd met
een briefadres.

 

Uitleg briefadres in dit aanhangsel van deze handelingen van de tweede kamer.

 

(3)  Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling (de zogenoemde briefadresgever).

Met het adres van de briefadresgever is iemand zonder woonadres toch
bereikbaar voor de overheid.
Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan
alleen in Nederland zijn. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid
iemand bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De
briefadresgever is óf een natuurlijk persoon; óf een instelling die door de gemeente is aangewezen.

Iemand die is ingeschreven in de BRP op een woonadres kan briefadresgever zijn. Het
briefadres is dan het woonadres van die persoon.
De briefadresgever moet daar schriftelijk
toestemming voor geven. De briefadresgever kan ook een instelling zijn die volgens het college
van burgemeester en wethouders briefadresgever mag zijn. Bijvoorbeeld een instelling voor
maatschappelijke opvang. Het briefadres is dan het adres van de instelling. Dat kan ook de
gemeente zelf zijn.

 

terug naar start

email;  info@positief-landsmeer.nl              

nieuwe tijd, nieuwe ronde

Bestuurlijke Toekomst en gemeente Landsmeer